Ekonomiska tips

Kjell och Ulrika berättar här nedan om sina erfarenheter och vad som gällt för den tid de varit verksamma med gården. Informationen är tänkt som en hint om vad du själv kan undersöka och vad som gäller just för dig.

Ulrika och Kjell säger:
När vi ägt gården så har vi haft varsin enskild firma. De första fem åren som företagare kunde vi eftersom vi båda hade anställning göra avdrag med upp till 100 000 per person och år mot inkomst mot tjänst. Dessutom fick vi tillbaks moms eftersom vi är momsregistrerade.  

I praktiken innebar det för oss att vår inkomst sänktes med 100 000 var per år och skatten i stället räknades på det beloppet. För att enklare förstå så ger vi här ett exempel med fingerade summor.

År 1 så renoverade vi för 100 000 kr + moms var. Det vill säga 250 000 kr. Momsen fick vi tillbaks och den var 50 000 kr. Kvar var då 200 000. Om vi tjänade 600 000 kr var per år så sänktes vår inkomst till 500 000 per år och skatten beräknades på den. Det innebar att vi fick återbäring på skatten med ca 40 000 var per år (om vi betalade i genomsnitt 40% skatt) på det vi renoverade varje år för 250 000 fick vi alltså tillbaks ca 130 000 och betalade således ca 120 000 själv.  

Avdragen kunde upprepas i 5 år och vi kunde även söka jämkning istället för att ligga ute med pengarna. Avdragen för renoveringar gällde enbart på jordbruksdelen och lilla huset eftersom det ingår i jordbruket. Det stora huset (mangårdsbyggnaden) räknas för oss som privatbostad. (Görs den däremot om till lägenheter så kan man prata med skatteverket för att få info hur man hanterar det då.)

Vi har också fått göra avdrag med hälften för sådant som varit gemensamt för det lilla huset och stora huset. (Under de perioder som vi har haft verksamhet) Om man har annat jobb på heltid minst ett år och sedan blir arbetslös så kan man få behålla A-kassan och ha jordbruket som bisyssla max 10 timmar i veckan.  
Under något år körde Ulrika även eget som coach och på den verksamheten gick hon plus men vi gick med underskott på jordbruket. Det hon kunde göra då var att kvitta sitt underskott i jordbruket (då vi gjort mycket renoveringar) mot sin vinst i den andra verksamheten och slapp då betala egenavgift och skatt på det hon fick in som coach. Vi valde att hyra ut lillhuset till turister via konceptet ”Bo på lantgård”.

Vi hyrde oftast ut veckovis. När man hyr ut kortare tid än 3 månader så räknas det som korttidsuthyrning och de regler som gällde för oss då var att vi betalade 12% moms på uthyrningen. Vi fick dock dra av 25% moms på omkostnader som el och annat som hörde till företagandet. Likaså fick vi på det lilla huset dra av momsen för renoveringar.

Om man i stället väljer att hyra ut till permanentboende (längre tid än tre månader) så får man inte dra av momsen på varken omkostnader eller renoveringar. I gengäld så betalar man ingen moms heller.

När det gäller jordbruksfastigheter kan man om man är under 40 år ansöka om ett startstöd för unga jordbrukare. Andra stöd som går att söka oavsett ålder är också microstöd, projektstöd/samverkansstöd, investeringsstöd, stöd för djur, olika odlingar, kulturstöd med mera.

Om dessa kan du läsa om hos länsstyrelsen och jordbruksverket. Du kan även få ersättning för åkrarna. En stödrätt motsvarar en viss summa. (2019 blir stödet ca 18000 för 14 stödrätter.) Den som brukar marken 15 juni får ersättningen.

Det finns också stöd att söka om man kombinerar olika verksamheter som gynnar landsbygden. Det finns oerhört många alternativ. Vi har under åren arrenderat ut marken och fått en summa för arrendet. Den som arrenderat har då själv sökt stödet med stödrätterna.

Det vi har känt är att det varit skönt att slippa ha det kravet på oss som det innebär annars med stöd. Dessutom har marken mått bäst av att ha blivit brukad samt att arrendatorn då även skött om dikningen och liknade. Det finns även andra stöd som går att söka exempelvis genom ESF-rådet, leader med många fler. 

Länkar som är bra att ha och berättar mer om ovanstående information. https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/enskildnaringsverksamhet/jordochskogsbruksfastighet.4.361dc8c15312eff6fd32a1e.html

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod.4.5abb9acc11c89b20e9e8000401.html 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/stodochersattningar/gardsstodochstodratter/stodratter/dethararstodratter.4.2453f106152072c7c6bc9d03.html

http://www.arrendenamnden.se/Allmant-om-arrende-/

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet.4.465e4964142dbfe44706886.html

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/startstod.4.6ae223614dda2c3dbc4555b.html